The Suishou No Fune Live History / 2004


* 01.06.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi/Meiji Toyohuku

* 01.10.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< crystal edge vol.9 >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Keiji Haino
(Fushitusha)/Gakuro Takahashi

* 01.20.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Masayuki Toshimitsu + Harutaka Mochizuki/Muzenhoshi + Harutaka Mochizuki

* 01.28.2004 / Higashi Koenji "U.F.O.CLUB"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/b doronco/drs Koji Shimura-from Miminokoto)
with: Seven Z/Miminokoto/Suzuki + Nagakubo + Morohashi

* 02.04.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi/Keikei/Miki

* 02.12.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< crystal edge vol.10 >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: das

* 02.16.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Pirako Kurenai
(solo)
with: Keikei/Meiji Toyohuku/...and more

* 02.17.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi/drive to the forest in a japanese car

* 02.24.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Garan/Muzenhoshi

* 03.02.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi

* 03.03.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Kan Mikami/Ahondaras/Keikei/Muzenhoshi

* 03.09.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi

* 03.15.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Kageo
(solo)
with: Muzenhoshi/Keikei/Hechima

* 03.23.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Hatsukoi Monogatari/Komine/Yune/Muzenhoshi

* 03.30.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Muzenhoshi/Yune

* 04.06.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Miki/Yune/Muzenhoshi/...and more

* 04.13.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Yune/Muzenhoshi

* 04.20.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Yasuoka Band/Banb/Yune/Muzenhoshi

* 04.25.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Psychedelic night >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
With: Garan/drive to the forest in a japanese car/Konmas/Muzenhoshi

* 04.27.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Maku Ito + Inage Ruis
(Aural fit) /Yune/Muzenhoshi

* 05.11.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Meiji Toyohuku/sari/Yune & Nagai Side gathers/Muzenhoshi & Tuge

* 05.18.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Shihoko Murata
(danc)/yoku/Muzenhoshi & Tuge

* 05.25.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Hatsukoi Monogatari/Komine/Yune/Shihoko Murata
(danc)/Muzenhoshi & Masako Tuge

* 06.01,2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Mindweaver/Yune/Kyo Jyunichi
(danc)/Shihoko Murata (danc)/Muzenhoshi + Pirako Kurenai + Shihoko Murata

* 06.08.2004 / Koenji "muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Masayuki Toshimitu/Men/Shihoko Murata
(danc)/Yune/Muzenhoshi + Masako Tuge

* 06.15.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/b Seiichi/drs Teru)
with: Shihoko Murata
(danc)/Yune/Muzenhoshi/...and more

* 06.29.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: ITO/Chisato Nakao + Suishounofune/Shihoko Murata
(danc)/Yune/Muzenhoshi

* 07.06.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Garan/Mindweaver/Meiji Toyohuku/Shihoko Murata
(danc)/Muzenhoshi

* 07.13.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Mindweaver/Nomidai Folk song Club/Shihoko Murata
(danc)/Muzenhoshi

* 07.17.2004 / Kokubunji "Rubbr Soul"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)

* 07.20.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Hechima/Keikei/Azami/Heart Shimada/Muzenhoshi

* 07.27.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Miyu2/Korodenwa666/Sete Star Sept/Muzenhoshi

* 07.30.2004 / Koenji "Penguin house"
< In the inside of Darkness and Light >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Keiji Haino
(Fushitusha)

* 08.01.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Muzenji Festival and a Psychedelic Night >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Garan/Yakouchuu/Muzenhoshi

* 08.03.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Shihoko Murata
(danc)/Muzenhoshi/Zon/Mindweaver/Maris Golden Launch

* 08.10.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Mindweaver/Kono Band/Destructionistiles/Kaneko/Kyo Junichi
(danc)/Muzenhoshi

* 08.15.2004 / Kannai "Club24Yokohama"
< Japanese Original Underground >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Garan/My Cobra And Her Heads/Inryohuen

* 08.17.2004 / Akasaka "Lan Akasaka"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: ...and more

* 08.24.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Hatukoi Monogatari/Komine/Muzenhoshi

* 08.26.2004 / Higashi Koenji "U.F.O.CLUB"
< Undearground Flower >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
wuth: Garan
(from Yokohama)/Ulysees/Impedanz (from Hamamatsu)/Drive to the forest in a japanese car

* 08.27.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Muzenji Festival >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Masayuki Toshimitsu/Otoginomakiko
(danc)/Samtsurasu/Shihoko Murata (danc)/Bibubeba/Masako Hide/Hechima/Keikei/Muzenhoshi

* 08.31.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Maris Golden Launch/Kyoko Mimura/Shihoko Murata
(danc)/Muzenhoshi

* 09.04.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Muzenji Festival - Guitarist convention - >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/b Takara Matsue/drs Teru)
with: Mondo Bohachi
(Aural fit)/Hiragi Hukuda (das)/Morizumi (Skater Shogyo)

* 09.14.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Mindweaver/Kuzuha/Shihoko Murata
(danc)/Muzenhoshi

* 09.21.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Ama No Kawa > - Milky Way -
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Garan
(from Yokohama)/Suishounofune & Garann

* 09.28.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Masayuki Tashimitsu/Maku Ito & Shihoko Murata
(danc)& Masayuki Tashimitsu/Bloom/Choeki20nen/Muzenhoshi

* 10.05.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Shihoko Murata
(danc)/Kyoko Mimura/Kyo Junichi & Momoko (danc)/Muzenhoshi

* 10.11.2004 / Umejima "Yukotopia"
< Yukotopia 13th. Anniversary Party >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Inisie/HiHiHinoHi

* 10.12.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Mondo Bohachi
(Aural fit)/Maris Golden Launch/Kaneko/Muzenhoshi

* 10.19.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Harutaka Mochizuki & Karyu Kenji/HISSPISS/Heart Shimada/Kaneko/Muzenhoshi

* 10.21.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Muzenji Destruction by Fire >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Muzenhoshi

* 10.26.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Sekushika Band/Momoko
(danc)/Kuzuha/Muzenhoshi

* 11.02.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Kuzuha/Shoku/Muzenhoshi

* 11.05.2004 / Koenji "Penguin house"
< In the inside of Darkness and Light > - A whisper of night -
Keiji Haino
(g.vo) + Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)

*11.09.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Meiji Toyohuku/Tyo Junichi & Momoko & Tomo/Thunami/Abu/Muzenhoshi

* 11.15.2004 / Shinjyuku "URGA"
< Psychedelic Night / Flower for the Falling Rain>
Tori Kudo
(Maher Shalal Hash Baz) + Chie Mukai + Akitomo Kinoshita + Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)

* 11.18.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Muzenji Destruction by Fire >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Muzenhoshi / Paical

* 11.23.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru) + Jeremy Danneman
(alt sax, from New York)
with: Ken Yamaki / Suu Suzuki / Konnichiwa / Muzenhoshi

* 11.30.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Meiji Toyohuku / Destructionisties / Hiropo Kudo / Muzenhoshi

* 12.02.2004 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Kan Mikami and the friends of those >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Kan Mikami / Yoichi Kondou / Keikei / Muzenhoshi

* 12.04.2004 / Musashi Koganei "Art Land"
< Winter Festival >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Bloom / HiHiHiNoHi / Kikuchi Biyo / Mr.Kono / Kyoko / Luis Inage + Chikanari Syukuka/ Maku Ito + Narumi Minowa + Shihoko Murata / Maku Ito
(solo)

* 12.05.2004 / Koenji "PENGUIN HOUSE"
< A wrongdoing person's haunt vol.4 >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Ulysees + Jeremy Danneman
(from New York) / Spell&Jewel (from North Korea) / Jackson Hiroba

* 12.25.2004 / Nishiogikubo "Binspark"
< Xmas EVENT. the Nativity >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Jun Harada + Masami Irumagawa / Akemi Taku + Takayuki Kato / Shuichi Chino + Morley Robertson
Live History / 2005
Top