The Suishou No Fune Live History / 2003


* 01.18.2003 / Koenji "Muryoku Mzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/b doronco-from das. Les Rallizes Denudes/drs Toshihiko Isogai)
with: Muzenhoshi/World End/Hi China2

* 02.22.2003 / Umejima "Yukotopia"
< PSYCHEDELIC EXPLOSION vol. 37 >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/b doronco/drs Toshihiko Isogai)
with: Mandod+Yhokai Takahashi/Miminokoto/Bakel

* 02.26.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/b doronco/drs Toshihiko Isogai)
with: Kan Mikami/Muzenhoshi/Keikei/...and more

* 03.27.2003 / Higashikoenji "U.F.O.CLUB"
< Crystal edge vol.4 >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago/b Makoto Nagoya/drs Toshihiko Isogai)
with: Miminokoto/Vega pop/Chnasukey Launch Box

* 04.13.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago/drs Toshihiko Isogai)
with: Muzenhoshi Band/Genshi/Ato

* 04.26.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Craystal edge vol.5 >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago/drs Toshihiko Isogai)
with: das/Kegawa no Maris

* 05.23.2003 / Umejima "Yukotopia"
< PSYCHEDELIC EXPLOSION@vol, 42 >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago/b Yhokai Takahashi-Gyaatees.Les Rallizes Denudes/drs Toshihiko Isogai) & Mizuko Mitarashi (Dance)
with: Kiseru Gakudan/New baranc

* 05.24.2003 / Nishiogikubo "Jah Dab Bar"
Pirako Kurenai
(Solo.g,vo) / Kageo (Solo.g,vo)

* 06.03.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi

* 06.10.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi

* 06.17.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi/Takeshi Toyohuku

* 06.19.2003 / Koenji "Penguin house"
< Crystal edge vol.6 >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago/b Yhokai Takahashi/drs Toshihiko Isogai)& Mizuko Mitarashi (Dance)
with: Shizuka Band/Miminokoto

* 06.24.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi

* 07.01.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi

* 07.08.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi/Gakuro Takahashi&Nekome

* 07.12.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Crystal edge vol.7 >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Keiji Haino
(Fushitusha)/Muzenhoshi&yuki

* 07.15.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago/drs Toshihiko Isogai)
with: Muzenhoshi

* 07.22.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi

* 07.29.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi

* 08.05.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou nN Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo) & Banbi
with: Muzenhoshi/After5

* 08.19.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/b doronco/drs Toshihito Isogai)
with: Muzenhoshi/After5/Otoginomakiko
(dance)

* 09.02.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Muzenhoshi/Rideru

* 09.16.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Toshihiko Isogai)
with: Muzenhoshi

* 09.20.2003 / Hino "Soul K"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago/b Yhokai Takahashi/drs Toshihiko Isogai)
with: Yhokai Takahashi
(solo)

* 09.30.2003 / Kunitati "Chikyuuya"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago/b Yhokai Takahashi/drs Toshihiko Isogai)
with: Kemono Band

* 10.04.2003 / Umejima "yukotopia"
< Psychedelic Explosion vol.46 >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago/b Yhokai Takahashi/drs Toshihiko Isogai)
with: das/Yuasawan/Bakel

* 10.07.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago)
with: Muzenhoshi

* 10.18.2003 / Kokubunji "Ruber Soul"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago/b Yhokai Takahash)

* 10.21.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< The paddle which remembers the time I was in the mother >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Hideyuki Ohosako/Madoka/ Uniten

* 10.24.2003 / Koenji "Penguin house"
< Crystl edge vol.8 >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago/b Yhokai Takahashi/drs Toshihiko Isogai)
with: Chie Mukai/Up-Tight

* 10.28.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Japanese rock festival >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago)
with: ECD/Mark/Miami/Josue Comeback/Sentimental Debabouchou

* 11.18.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo kageo)
with: Muzenhoshi/After5

* 11.24.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo kageo)
with: Muzenhoshi

* 12.07.2003 / Kichijoji "Bloo Moon"
< Underground Flower >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo kageo)
with: Sizuka Miura/Chisato Nakao

* 12.17.2003 / Kunitati "Chikyuuya"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago)
with: Kenji/Joker

* 12.24.2003 / Koenji "Muruoku Muzenji"
< Muzenji Christmas party >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kago)
with: Mezunhoshi Band/Madoka Inage Luis+Kenta Maeno/Keikei/Otoginomakiko
(dance)/Masayuki Toshimitsu/Kenta Maeno/Takeshi

* 12.30.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Mezenhoshi/Kenta Maeno/Paikar/Ahondaras/OtaniShi/Makkuroke Box

* 12.31.2003 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< New Year's Eve Live >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Mezunhoshi/Kenta Maeno/Tenko/Ameame/Otoginomakiko
(dance)/Masayuki Toshimitsu/...and more
Live History / 2004
back